Seminarierummet eller lärandemål? Studenternas föreställningar om en kurs i databaskonstruktion

Submitted by Isto Huvila on Fri, 08/29/2014 - 05:35
Date

Presentation på NU 2014 konferens i Umeå

Det är inte ovanligt att lärare och studenter har olika syn på vad som utgör en kurs och vad är det som är väsentligt i en utbildning. Ett bättre förståelse av hur studenterna begreppsligar undervisningsmoment, kursens struktur och deras relation till olika fysiska och icke-fysiska aspekter av inlärningsmiljön kan underlätta samspelet mellan läraren och studenterna. Förståelsen av studenternas föreställningar kan även användas för att lyfta fram lärandemål, kunskap och färdigheter som utbildningens centrala bestådsdelar.

Denna presentation rapporterar om en studie på hur studenterna på kursen Databaskonstruktion (Informationsvetenskap, Handelshögskolan vid Åbo Akademi) begreppsligar kursen de deltar. Det empiriska materialet för studien samlades i form av konceptuella EER-modeller studenterna (N=45) ritade som en övningsuppgift på kursen under åren 2012-2013. Resultaten visar att studenterna hade en tendens att lyfta fram delvis konkreta och delvis organisatoriska aspekter av kursen och relativt sällan nämna kunskaper, färdigheter eller ämneshelheter som fanns inskrivna i lärandemål och schemat. Presentationen diskuterar mönster som upptäcktes i analysen, sannolika orsaker och tänkbara åtgärder för att styra studenternas uppmärksamhet från ramarna till kursinnehållet.

File attachments
Attachment Size
IstoHuvilaNU2014-handout.pdf 880.94 KB